Jouw restaurant op My Lucky Table
NL FR EN
Er is zonet een tafeltje vrijgekomen bij u in de buurt.
We verwelkomen een nieuw restaurant in de My Lucky Table app.

Privacybeleid & Voorwaarden

De applicatie: My Lucky Table
(hierna de “Applicatie”)

Is een initiatief van:
Eiyou Finance
Vleminckstraat 10 2000 Antwerpen België
Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0472 717 127
E-mail: info@eiyoufinance.com
(hierna “wij” of “Eiyou Finance”)

1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van de applicatie door een internetgebruiker (hierna “Gebruiker” genoemd).

Door de Applicatie te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker de Applicatie gebruikte.

2. APPLICATIE

a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van de Applicatie is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventiele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op de Applicatie.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot de Applicatie te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

Eiyou Finance bepaalt grotendeels de inhoud van de Applicatie en draagt grote zorg voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de Applicatie en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Eiyou Finance kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op de Applicatie. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg van Eiyou Finance niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op de Applicatie verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van de Applicatie in strijd is met de wet of met de rechten van derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen nemen.

Elke download vanaf de Applicatie is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Eiyou Finance is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

c. Diensten gereserveerd voor geregistreerde Gebruikers

1) Registratie
De toegang tot de Applicatie is beperkt tot Gebruikers die de registratie op de Applicatie hebben voltooid.

Registratie en toegang tot de diensten van de Applicatie zijn uitsluitend voorbehouden aan natuurlijke personen die juridisch bekwaam zijn, na het invullen en valideren van het registratieformulier bij het installeren van de Applicatie en na aanvaarding van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden.

Op het moment van registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe om correcte, volledige en actuele informatie over zichzelf te verstrekken. De Gebruiker moet ook regelmatig de gegevens die op hem/haar betrekking hebben, controleren om de juistheid ervan te waarborgen.

De Gebruiker moet dus een geldig e-mailadres opgeven, waarop de Applicatie hem/haar een bevestiging van de inschrijving tot onze diensten zal sturen. Een e-mailadres kan niet meer dan één keer worden gebruikt om zich in te schrijven voor de diensten.

Elke mededeling van de Applicatie en zijn partners wordt daarom geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de berichten die hij op dit e-mailadres ontvangt regelmatig te raadplegen en, indien nodig, binnen een redelijke termijn te antwoorden.

Ook per persoon is slechts één registratie toegestaan.

De Gebruiker krijgt een identificatiecode toegewezen waarmee hij/zij toegang heeft tot de Applicatie en een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd (hierna de “Persoonlijke Ruimte”), mits het invoeren van zijn/haar wachtwoord.

Het wachtwoord kan door de Gebruiker online worden gewijzigd in zijn of haar Persoonlijke Ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk. De Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

Eiyou Finance behoudt zich in ieder geval het recht voor om een verzoek tot registratie voor de Applicatie te weigeren in geval van niet-naleving van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker.

2) Uitschrijven
De Gebruiker die regelmatig geregistreerd is, kan op elk moment verzoeken om zich uit te schrijven door naar de speciale pagina in zijn Persoonlijke Ruimte te gaan. Elke uitschrijving van de Applicatie zal zo snel mogelijk effectief zijn.

3. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Applicatie kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links impliceren niet automatisch dat er een relatie tussen Eiyou Finance en de externe website of zelfs dat dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe websites.

Eiyou Finance heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij/zij de Applicatie. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere schade.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

De structuur van de Applicatie, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto’s, geluiden, video’s, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit de Applicatie is samengesteld of die toegankelijk zijn via de Applicatie, zijn eigendom van Eiyou Finance of Eiyou Finance heeft de nodige rechten bekomen, en worden als zodanig bescherm door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectuele eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door de Applicatie, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Eiyou Finance, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als ‘royalty-vrij’ op de Applicatie zijn aangeduid.

De Gebruiker van de Applicatie krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van de Applicatie een de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beeschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op de Applicatie gegevens in te voeren die de inhoud of het uiterlijk van de Applicatie zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

5. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar Eiyou Finance haar maatschappelijke zetel heeft.

6. PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens worden verwerkt door Eiyou Finance, verwerkingsverantwoordelijke, omdat dit noodzakelijk is voor de werking van de Applicatie, met inbegrip van het geven van info, voordelen, acties en events binnen het profiel van de Gebruiker. In het gerechtvaardigd belang van Eiyou Finance worden de persoonsgegevens ook verwerkt voor analysedoeleinden en kunnen zij overgemaakt worden aan de partners inzake profielbeheer. De gegevens worden niet langer dan nodig bewaard voor de verwerking van het doel waarvoor deze zijn verzameld. Men kan zijn recht op inzage, verbetering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid uitoefenen, zich aanmelden bij de DPO en tevens bij de Gegevensbeschermingsautoriteit klacht indienen.

6.1 VERWIJDERING PERSOONSGEGEVENS

Je persoonsgegevens laten verwijderen kan je doen door een mail te sturen naar privacy@eiyoufinance.com met de vraag om jouw gegevens te verwijderen. Dit zal dan binnen de 48 uur gebeuren.

7. OVERIGE BEPALINGEN

Eiyou Finance behoudt zich heet recht voor om de Applicatie een de bijhorende diensten op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, behoudt Eiyou Finance zich het recht voor om passende sancties en compensatiemaatregelen te nemen. Eiyou Finance behoudt zich het recht voor om de Gebruiker de toegang tot de Applicatie of onze diensten tijdelijk of permanent te weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van Eiyou Finance niet met zich meebrenen, noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijk ongeldigheid van een bepaling van onze Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben wij het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.